Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
Tlačivá zboru a dokumenty zboru
Prihláška na vyučovanie náboženstva
Text k evanjelickému zboru

Text k farskej škole

Text k mestskej škole

Text k novým školským zákonom

Text k osobnostiam vedy a kultúry
Texty nielen pre študentov
Text k profesorom

Text k študentom

Text k tajným spolkom

Text ku gymnáziu

Text ku katedrám

Židia v Kežmarku

Židia a evanjelická cirkev

Dokumenty zboru.
Š T A T Ú T
Zborovej diakonie NÁDEJ Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok
§ 1 Základné ustanovenia

1. Zborová DIAKONIA Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ďalej len ZbD CZ ECAV ) so sídlom v Kežmarku je zriadená v zmysle Zriaďovacej listiny ZbD, prijatej Zborovým presbyrestvom dňa 13. januára 2003 ako účelové zariadenie cirkevného zboru (ďalej len CZ), ktorá nemá vlastnú právnu subjektivitu, ale spadá pod právnu subjektivitu CZ.
Evidenčný list člena CZ
Prihláška na konfirmačné vyučovanie
Sobášna zápisnica
Š T A T Ú T
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok
Preambula

My, pokrstení a konfirmovaní členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, považujúc Ježiša Krista za Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi a Písmo Sväté za jediný prameň a pravidlo života vysvetľované v duchu Symbolických kníh, túžiac po tom, aby sme sa zjednotili okolo zvestovaného Slova a prisluhovaných sviatostí, a tak sprítomňovali Kráľovstvo Božie na zemi, prijímame tento zborový štatút a osvedčujeme sa, že sa budeme riadiť jeho zásadami. Robíme tak v mene Boha - Otca, i Syna, i Ducha Svätého, aby sa v cirkvi všetko konalo na česť a chválu Trojjediného Boha.
Z R I A Ď O V A C I A  L I S T I N A
Zborovej DIAKONIE v  Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kežmarok
Úvodná časť

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (CZ ECAV) so sídlom v Kežmarku, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, ako základná cirkevno - organizačná jednotka (COJ) ECAV s právnou subjektivitou na zasadnutí svojho presbyterstva dňa 13. januára 2003 v snahe poskytovať službu človeku formou Návštevnej služby (NS), Opatrovateľskej služby (OpS) v prirodzenom domácom sociálnom prostredí občana na odbornom a kresťanskom princípe, prijal rozhodnutie zriadiť Zborovú DIAKONIU (ďalej len ZbD), ktorá má tieto služby poskytovať v zmysle platných občianskych a cirkevno právnych predpisov.
Kňazská správa 2006

Kňazská správa 2007

Kňazská správa 2008

Kňazská správa 2009

Kňazská správa 2010

Kňazská správa 2011

Kňazská správa 2016
Knažské správy CZ :
CZ ECAV Kežmarok - štatistický prehľad
 
Správa o cirkevnom zbore za rok 2013
Správa o cirkevnom zbore za rok 2014
Správa o cirkevnom zbore za rok 2015
Správa o cirkevnom zbore za rok 2017