Modlitby:

Dieťaťa za rodičov

Milý náš Bože! Ďakujeme Ti srdečne za našich rodičov, otca i matku, že si ich zachoval až doposiaľ v dobrom zdraví. Ďakujeme ti za ich lásku, s ktorou k nám pristupujú každého dňa. Ďakujeme Ti za všetky dobrodenia, ktoré skrze nich prijímame. Prosíme Ťa, odpusť nám našu neposlušnosť, ktorou sa proti svojim rodičom často prehrešíme. Daj nám poslušné a vďačné srdce, aby sme ich milovali a ctili, tešili sa z nich a uznávali ich ako Bohom nám ustanovených rodičov. Nech máme vždy pred očami príklad Pána Ježiša Krista, ktorý bol poslušný Tebe až do smrti na kríži. Udeľ nám vieru Abrahámovu, poslušnosť Izákovu, bázeň Jákobovu, čistotu Jozefovu, aby sme mohli rásť im na radosť a Tebe na česť a chválu. Prosíme aj za ich vieru, nech sú nám dobrým príkladom v pobožnosti a učia nás tak spoznávať Teba ako nášho nebeského Otca. Nedovoľ Bože, aby zišli z Tvojej cesty, ale dennodenne nech sa Ťa pridŕžajú, spoznávajú Tvoju dobrotu a lásku, aby i nás mohli viesť k takémuto poznaniu. AMEN.
Rodiča za deti

Pane Ježiši Kriste! Ty si riekol: „Vy hoci ste zlí, viete dávať svojím dietkam dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia.“ Z plného srdca v tejto chvíli voláme k Tebe: Posilňuj a spravuj Kriste naše dietky Duchom svojím Svätým. Daj im chuť ku všetkému dobrému, bystrosť, chápanie a znamenité napredovanie v cnosti a známostiach, tak ako Samuelovi. Nech zostávajú v Tvojom evanjeliu, lebo to je jediná zbraň, ktorou môžu bojovať a zvíťaziť proti diablovi a svojím prirodzeným krehkostiam života. Uspôsob ich, aby vo svojom živote boli nádobami milosti a nie hnevu a mohli stále slúžiť Tebe ku cti, nám k potešeniu a sebe k spaseniu. Vyslyš Kriste prosby naše a zachovaj ich od širokej cesty sveta a od zlej spoločnosti, aby nepáchali bláznovstvá a neupadali tak z hriechu do hriechu. Ich viera v Teba nech sa upevňuje každého dňa, svoj život nech zasväcujú službe Tebe a nebeskému Otcovi a tak nech sa stanú chrámom Ducha Svätého, ktorý bude prebývať v nich. Riaď a veď ich svojou rukou, daj im rásť v Tvojom poznaním, aby ťa vyznávali a ctili odteraz až naveky. AMEN.
Za cirkevný zbor

Trojjediný Pane Bože náš, Ty si nás povzbudil modliť sa za všetky veci, ktoré nám ležia na srdci. Preto Ťa srdečne prosíme i za náš cirkevný zbor: napomôž k jeho zveľadeniu a duchovnému rastu. Daj, aby sme tu tvorili jedno spoločenstvo bratov a sestier, uprostred ktorého si Ty so svojím Duchom Svätým. Nech v tomto cirkevnom zbore sa všetci cítime ako jedna veľká rodina povzbudená a potešená Tvojím slovom. Chráň nás pred ľahostajnosťou a povrchnosťou, nevernosťou a nestálosťou. Duchom svojím Svätým naplň srdcia každého z nás, aby sme poznali svoje miesto, svoje poslanie v tomto zbore a prinášali bohatú úrodu v prospech všetkých nás a k oslave Tvojho mena. Prosíme za blúdiacich, Ty uspôsob ich nohy na správnu cestu, prosíme za zatvrdilých, obmäkči ich srdce, prosíme za tých ktorých zlákal svet a v strachu o svoju existenciu odpadli od Teba, nech v pokání hľadajú tvoju milosť. Požehnávaj Bože všetku prácu v cirkevnom zbore, ktorú konáme. Chceme byť vernými služobníkmi Tebe až do smrti. Nedaj sa nám ľakať veľkých a ťažkých úloh, ale povzbudzuj nás k tomu, aby pre rast tohto zboru sme boli ochotní obetovať čas, silu, hmotné prostriedky, ale predovšetkým modlitby. Vypočuj tieto naše prosby, keď k Tebe spoločne voláme:
Otče náš...