Stalo sa: 2011
Dňa 18.02.2011 o 18:00 hod. sa uskutočnil už 3. ples Kežmarských evanjelikov.
Fotogaléria
VII. ročník stolnotenisového turnaja, ktorý sa uskutočnil 5. marca 2011 v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava.
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
15. 05. 2011 sa uskutočnila o 9:00 h v Novom evanjelickom kostole slávnosť konfirmácie. Konfirmandi: Lukáš Kratochwilla, Marek Neupauer, Tomáš Raffaj, Adam Česánek, Samuel Bartko. Video TU.
15. mája 2010 o 16:00 h. sa v Novom evanjelickom kostole uskutočnil Veľkonočný koncert v podaní Miešaného speváckeho zboru LAUDAMUS, Komorného zboru ZUŠ Janka Silana v Poprade a Komorného sláčikového orchestra ZUŠ Svit, Štrba a Poprad. Účinkovali:
Miešaný spevácky zbor LAUDAMUS o.z. Svit
Komorný spevácky zbor ZUŠ Janka Silana Poprad
Komorný sláčikový orchester ZUŠ Svit, Štrba, Poprad
6. júla 2011 o 17:00 h. sa uskutočnila pre spevokol cirkevného zboru opekačka na farskej záhrade.

15-17. júla 2011
Misijné dni VD, ktoré sa uskutočnili v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Téma: Ktosi je za dverami.  www.vychodnydistrikt.sk
15-17. júla 2011 sa uskutočnili Misijné dni Východného dištriktu ECAV na Slovensku areáli Akadémie ozbrojených síl v  Liptovskom Mikuláši. Téma tohto stretnutia bola: Ktosi je za dverami. Tohto stretnutia sa individuálne zúčastnilo niekoľko jednotlivcov, ktorí prežili požehnaný čas pri zaujímavých témach a  diskusiách.

29. júla 2011 sa v  Drevenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert Detského speváckeho Zboru Ďatelinky z  Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dudince. Je to spevokol, v  ktorom sa nachádza približne 30 detí. Zakladateľom tohto spevokolu bol nebohý brat farár a  riaditeľ biskupského úradu Radoslav Cingeľ. V  Drevenom artikulárnom kostole sa nám predstavili sériou piesní, ktoré väčšinou pochádzali z  ich posledného CD pripraveného s  Richardom Čanakym Bláznivý anjel.

31. júla 2011 sa uskutočnil v  Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Východná Dištriktuálny deň Východného dištriktu. Z  nášho cirkevného zboru sa zúčastnilo tohto podujatia 14 ľudí. Domáci brat farár Roman Porubän na slávnostných bohoslužbách poslúžil v  úvodnej liturgii zaspievaním Žalmu. Popoludňajší program  vzhľadom na nepriaznivé počasie sa presunul do miestneho kostola, kde sa konalo vystúpenie gospelovej skupiny The Hope gospel singers and band, pod vedením známej gospelovej dirigentky Ivety Viskupovej.

14. augusta 2011 v  8. nedeľu po Svätej Trojici sme sa na hlavných službách Božích rozlúčili so sestrou kaplánkou Mgr. Vierou Zaťkovou - Pališinovou, ktorá v  cirkevnom zbore prežila jeden rok. Zbor biskupov po tomto období ju menoval za kaplánku do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Revúca. Za cirkevný zbor a  prácu, ktorú v  ňom vykonávala, jej poďakoval na bohoslužbách brat dozorca Ernest Chritz a  sestra Mária Kitová. Podobne sa so sestrou kaplánkou rozlúčili aj vo fílii Ľubica, kde jej za zvesť slova Božieho poďakovala sestra Kaprálová. 

21. augusta 2011 náš cirkevný zbor navštívil brat farár Miroslav Erdinger s  manželkou Eliškou z  cirkevného zboru Českobratskej cirkvi evangelickej - Praha Kobylisy, kde poslúžil zvesťou slova Božieho na text z  Knihy prísloví 30,24-33.
25. augusta 2011 sa v  Novom evanjelickom kostole uskutočnil organový koncert pri príležitosti XX. medzinárodného hudobného festivalu Slovenské historické organy. Tento koncert bol venovaný 200. výročiu narodenia Franza Liszta. V  organovom recitáli sa nám predstavila Zuzana Magdaléna Mária Ferjenčíková, ktorá je zakladateľkou  a  vedúcou „Spoločnosti  Franza Liszta vo Viedni“.

27. augusta 2011 o  10:00 h. sa uskutočnil v  cirkevnom zbore v  záhrade Gymnázia P. O. Hviezdoslava XI. Zborový deň. Témou tohto zborového dňa bolo Utrpenie. Prednáškou nám poslúžila sestra farárka Ľubica Sobanská. Domáci brat farár po jej prednáške poukázal na skutočnosť, že človek pri každom utrpení prežíva určitú bolesť, ktorá je vlastne Božím darom pre nás. Po guláši nás brat farár oboznámil prostredníctvom videoprezentácie s  krajinami Blízkeho východu (Libanon, Sýria, Jordánsko).

28. augusta 2011 o  14:30 h. sa uskutočnilo v  zborovej miestnosti stretnutie dôchodcov aj s  prislúžením Večere Pánovej, ktoré pripravuje zborová diakonia.

4. septembra 2011 v  11. nedeľu po Sv. Trojici sme slávnostne na službách Božích otvorili nový školský rok 2011/2012. Do rámca bohoslužieb sa zapojili aj deti zarecitovaním básne a  zaspievaním piesne: Takú radosť ako prameň. Brat farár zvesť slova Božieho postavil na texte z  Jánovho evanjelia: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne a  napije sa. Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z  vnútra toho, kto verí vo mňa (J 7,37.38).

15. septembra 2011 sme sa zúčastnili v  Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Batizovce dcérocirkev Gerlachov dňa Tatranského seniorátu s  témou: Zachránený v  Kristovi pre službu v  cirkvi
na základe Božieho slova z listu Efezským 2,8-10: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježiši na dobré skutky, v ktorých chodiť nás Boh už prv uspôsobil.“

16. septembra 2011 sa v  Drevenom artikulárnom a  následne v Novom kostole uskutočnil organový koncert v  rámci 41. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, ktorý cirkevný zbor organizoval v  spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice. V  organovom recitáli sa nám predstavila Irena Chřibková, ktorá je od roku 1991 organistkou Baziliky sv. Jakuba v  pražskom Starom meste.

18. septembra 2011 sa uskutočnil v  Drevenom artikulárnom kostole koncert Lenky Filipovej.

24. septembra 2011 sa uskutočnila v  našom cirkevnom zbore prezentácia knihy Františka Šťastného Kostol na konci sveta. Táto kniha hovorí o  kostole, ktorý sa nachádza v  obci Ihľany.

27. septembra 2011 náš cirkevný zbor navštívil prezident Spolkovej republiky Nemecko Christian Wulff a  prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. V  Drevenom artikulárnom kostole týchto vzácnych hostí privítal domáci brat farár Roman Porubän, ktorý v  krátkosti oboznámil prítomných s  históriou dreveného kostola, zapísaného v  roku 2008 medzi pamiatky Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Súkromne si prezreli Lyceálnu knižnicu, ktorou ich previedla Katarína Slavíčková. Hodnotami a  titulmi, ktoré mali možnosť vidieť, boli nadšení.

1. októbra 2011 sa v  Drevenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert slovenského Johnnyho Casha - Róberta Šimeka. Revival v  jeho podaní môžeme porovnávať s  originálom.

7. októbra 2011 sa začala v  Drevenom artikulárnom kostole Vedecká konferencia pri príležitosti 250. výročia narodenia Johanna Generzicha, profesora miestneho lýcea, zakladateľa literárnej  spoločnosti na lýceu a  profesora Cirkevných dejín a  Cirkevného práva na Cisársko-kráľovskom ev. a. v. teologickom inštitúte vo Viedni.

16. októbra 2011 sa uskutočnilo v  Mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove stretnutie Modlitebného spoločenstva TAS, na ktorom nám prezentovala sestra Zuzana Kovalčíková z  CZ Batizovce misiu v  africkej Zambii. Z  nášho cirkevného zboru sa tohto stretnutia zúčastnili 5 ľudia.

13. októbra 2011 v  popoludňajších hodinách sa v  našom cirkevnom zbore v  auditóriu lýcea uskutočnilo školene presbyterov Tatranského seniorátu. Prvá téma bola praktická: Vedenie archívov a  archivačný poriadok. Prednáškou nám poslúžila PhDr. Božena Malovcová a  Ing. Marta Bednárová. Druhá a  tretia téma bola teologická zaoberali sme sa Malým a  Veľkým katechizmom Dr. M. Luthera. Prednáškami nám poslúžili ThDr. Jerguš Olejár, PhD. a  Mgr. Tomáš Gulán.

26. novembra 2011 dorast v  cirkevnom zbore zorganizoval prvý ročník volejbalového turnaja, ktorý sa uskutočnil v  telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v  tzv. T2. Na začiatku turnaja prítomných pozdravil domáci brat farár a  brat Mikuláš Lipták. Ostatné už v  rukách mali dorastenci.  Mladým organizátorom patrí poďakovanie za príjemne strávený sobotný deň.

2. decembra 2011 v  popoludňajších hodinách na 2. nedeľu adventnú sa uskutočnilo v  zborovej miestnosti lýcea stretnutie dôchodcov aj s  prislúžením Večere Pánovej.

12. - 16. novembra 2011 sa v  našom senioráte uskutočnil adventný modlitebný týždeň, do ktorého sa zapojil aj náš cirkevný zbor. Témou tohto modlitebného týždňa bola postava Zachariáša otca Jána Krstiteľa.

18. decembra 2011 sa uskutočnila v  auditóriu lýcea vianočná besiedka s  programom detí navštevujúcich hodiny náboženskej výchovy a  detskej besiedky. Svojím programom nám deti priblížili obsah Vianoc.

18. decembra 2011 zborová diakonia pozdravila pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami obyvateľov Domova dôchodcov Náruč milým darčekom. Deti im pripravili krátke pásmo pozostávajúce z  vianočných básní, scénky a  piesne. Božím slovom prítomných pozdravil domáci brat farár Roman Porubän.

27. - 29. decembra 2011 dorastenci navštívili sestru kaplánku Vierku Zaťkovú -Pališinovú v  Muránskej Dlhej Lúke, kde mohli prežiť príjemné povianočné chvíle s  miestnymi dorastencami.
6. februára 2011 na 5. nedeľu po Zjavení sa v  našom cirkevnom zbore uskutočnil v  rámci služieb Božích Výročný zborový konvent za rok 2010. Členovia cirkevného zboru všetky potrebné správy obdržali týždeň dopredu na bohoslužbách, alebo si ich mohli vyzdvihnúť v  priebehu týždňa na farskom úrade. Život cirkevného zboru za rok 2010 bol priblížený aj krátkou videoprezentáciou, ktorú pripravil domáci brat farár.

6. februára 2011 sa popoludní o  14:30 h. uskutočnilo v  Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Podolínec stretnutie modlitebného spoločenstva Tatranského seniorátu, na ktorom sa zúčastnili aj naši bratia a  sestry.