„Ak Hospodin nestavia dom, márne s namáhajú stavitelia.“ (Žalm 127,1)
„Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast.“ (1K 3,6)
Scenár výstavy Drevený kostol: Ohnisko viery

1. vitrína
-Poverovacia listina pre Pavla Vitalisa a Jána Michaelidesa vydaná mestom Kežmarok na zbieranie milodarov z 20. mája 1688
Beauftragene Urkunde für Paul Vitalis und Johan Michaelides herausgegeben von der Stadt Kesmark auf die Spendesammlung aus 20. Mai 1688

-Prosbopis predstavenstva a presbyterstva Ev. a.v. Cirkevného zboru v KK ku zbierke milodarov z 20. mája 1688
Beantragungsschrift des Vorstandes und des Presbyteriums Ev. Kirchengemeinde in Kesmark zu der Spendesammlung aus 20. Mai 1688

-Povolenie a odporúčanie švédskeho kráľa Karola XI. z 10. októbra 1689 (originál a overený nemecký preklad) spolu 2 listiny
Bewilligung und Empfehlung des schwedischen König Karl XI. Aus 10. Oktober 1689 - Original und die bestätigte deutsche Übersetzung - zusammen 2 Urkunden

-Odporúčanie a povolenie dánskeho kráľa Kristiána V. zo 14. júna 1690
Empfehlung und Bewilligung des dänischen König Kristian V. Aus 14. Juni 1690

-Povolenie a odporúčanie zbierky vydané v Rige z 23. októbra 1688
Bewilligung und Empfehlung der Sammlung herausgegeben in Riga aus 23. Oktober 1688

-Povolenie a odporúčanie sbierky v mene braniborského kurfirsta vydané v Kaliningrade (vtedy Konigsberg) z 26. júla 1688
Bewilligung und Empfehlung der Sammlung in Namen des Brandenburger Kurfürst herausgegeben in Königsberg aus 26. Juli 1688

-Povolenie a odporúčanie miestodržiteľa v Tallinne (vtedy Reval) z 27. augusta 1689
Bewilligung und Empfehlung des Statthalters in Tallin , damals Reval, aus 27. August 1689

-Zmluva - Csajkovskij - 1720 - stavba organu
Der Vertrag - Csajkovskij - 1720 - Bau der Orgel

-Rukopis - účtovná kniha - zmienka o Csajkovskom - 1717
Handschrift - das Rechnungsbuch - die Notiz über Csajkovskij - 1717

-Matrika zomrelých Kežmarok - 1685 - 1710
Die Sterbenmatrikel Kesmark - 1685 - 1710


2. vitrína
-Augsburgische Confession. /Obrana augsburského vierovyznania/ Apologia der Confession aus dem Latein verdeutscht durch Justum Jonam. Vorrede Philipp Melanchthon. Dresden, 1580 (D 114)
-Lanyi, Daniel: Ignea verittis evangelicae columna peregrinantes veros Israelitas ex Spirituali ...Wittebergae, Typis Michaelis Wende, 1654, Ex Libris Daniela Lanyiho - kňaza v Kežmarku 1712 (N 25043)
-KRMAN, Daniel ml. : Agenda Ecclesiastica Slavonica, To gest Práce cýrkewnj …1734 (N 4777)
-    Agenda, das ist Kirchenordnung für ev. Pfarrer, koniec 17. stor., rukopis
(Ms 991)
-Genersich Dawid: Liber Labores correctos coninens … 1720, rukopis (Ms 1103a) - práca o drevenom kostole
-Thann, Martin: Kancionál, rukopis,  1728
-Thann, Martin: Hoc Funebrale … , rukopis1729
-Cithara Sanctorum - Levoča, 1674 - prvý evanjelický spevník
Erstes evangelisches Gesangsbuch
-Buchholtz, Georg: Niemand Der beste Wunsch fur Jedermann …, rukopis, 1734 (N 56038)

3.vitrína
-Matricula studiosae iuventutis, Georgio Bohus, rukopis, 1711-1792 (Ms 1688b)
-Leges, Ordnungen und Gesetze (kežmarskej školy), rukopis, 1703 (Ms 1649a)
-Feketekönyv, rukopis, 1846 (Ms 1926)
-písacie potreby - zač. 20. stor., ukážky krasopisu 19. stor.


4.vitrína
Bohoslužobné predmety zo zbierky cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok
1.Kalich z r. 1746, pozlátené striebro
2.Kalich z r. 1693, renesancia, pozlátená meď
3.Konvica na víno od Hendela, cínová, 18. stor.
4.Dóza na hostie od Halcza (1686)
5.Misa na krstenie, neskorobaroková z r. 1797, medená a krčah z 18. stor., balkánsky výrobok, pozlátená mosadz
6.Konvica z r. 1758, cínová
7.Patény 2 ks z r. 1699, 1 ks z r. 1711, pozlátené striebro
8.Kalich, začiatok 18. stor. baroko, pozlátené striebro
9.Kalich, začiatok 18. stor. baroko, pozlátené striebro
10.Kalich, 2. polovica 18. stor., rokoko
11.Paténa s nápisom Gusztav Adolf Herr zu Freiberg in Sachsen 1. 7. 1896
12.Cibórium, renesancia (1626), pozlátené striebro
13.Konvica, baroko (1733), pozlátené striebro
14.Kalich, baroko, pozlátené striebro
15.Sitko, baroko (1711), striebro
16.Kalich, baroko (1752), pozlátené striebro
17.Konvica, baroko (1727), pozlátené striebro
18.Pokál, koniec 17. stor., pozlátené striebro

5.vitrína

-Matricula Moleriana, rukopis, 16. stor.
-2 drevené svietniky - anjeli svetlonosi, r. 1689 - z prvého dreveného kostola

Po stenách vo fotorámikoch budú prezentované pohľadnice - 19. - 20. stor. a súčasné fotografie - pohľady na exteriér a interiér dreveného artikulárneho kostola. Všetky vystavované materiály budú originály zo zbierkových fondov Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok.

Scenár vypracovala: K. Slavičková, Lyceálna knižnica Kežmarok
23. septembra 2007 sa uskutočnili oslavy 290. výročia pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola (1717).
Zakúpte si CD Organová krása.
Video záznam z osláv.
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk