História:

   Prvé správy o mestskej škole v Kežmarku sú z r. 1383 - 1392, avšak je pravdepodobné, že prvý typ školy - farská - existovala už o storočie skôr.

Po r. 1531 s príchodom reformácie Dr. Martina Luthera dostala škola protestantský charakter a zmenila sa na klasické gymnázium. V r. 1787 - 1852 pri osemtriednom gymnáziu vznikli akademické triedy s katedrou filozofie, teológie a dvoma katedrami práva, čím sa škola zmenila na lýceum. Kežmarské lýceum kvôli vynikajúcemu pedagogickému obsadeniu  i kvôli náboženskej a národnostnej tolerancii navštevovali študenti z celej strednej Európy bez rozdielu vierovyznania. V r. 1852 sa akademické triedy zrušili a kežmarská škola sa stala opäť osemtriednym gymnáziom s hlavným vyučovacím jazykom nemeckým. Nemecké ev. a. v. dištriktuálne gymnázium existovalo do konca školského roku 1943/44. V školskom roku 1927/28 vznikli pri ňom slovenské paralelné triedy, ktoré sa r. 1936 osamostatnili a vytvorili československé gymnázium.

Prvá budova školy bola drevená a stála pri kostole sv. Kríža. Na jej mieste postavili r. 1536 kamennú budovu. Za čias protireformácie bola škola v priestoroch niekdajšieho hostinca za Vyšnou bránou. V r. 1774 - 1776 sa pre školu postavila nová budova ( dnešné lýceum ), v r. 1820 a 1865 sa nadstavalo najprv prvé, potom druhé poschodie. V lýceu, ktoré bolo r. 1985 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, sa v súčasnosti nachádza najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe.

Na lýceu resp. gymnáziu študovali a pôsobili v 16 - 20.stor. tieto významné slovenské, nemecké, maďarské, srbské a české osobnosti :

Literáti: Július - Barč Ivan, Ján Genersich, Pavol Országh Hviezdoslav,
JánChalupka, Jur Janoška, Janko Jesenský, Václav Johannides, František Kaziczy,
Janko Kráľ, Martin Kukučín, Karol Kuzmány, Fridrich Lám, Daniel Lichard,
Ernest Lindner, Ladislav Nádaši-Jégé, Pavol Neckár, Jovan Sterija- Popovič,
Martin Rázus, Fridrich Scholcz, Ivan Stodola, Pavol Jozef Šafárik, Albert Škarvan, Samo Tomášik, Jonáš Záborský, Ctiboh Zoch.

Maliari: Peter Bohúň, Ladislav Medňanský

Geografi, historici a jazykovedci : Juraj Bohuš, Juraj Buchholtz mladší,

Samuel Czambel, Dávid Frolich, Kristián Genersich, Ján Hunfalvy, Pavol Hunfalvy, Tomáš Mauksch, Ján Mylius, Pavol Socháň

Filozofi a ekonómovia: Gregor Berzeviczy, Ján Feješ, Martin Schwartner, Leonard Stockel

Lekári: Vojtech Alexander, Kristián Augutini ab Hortis, Daniel Fischer, Samuel
Genersich, Ľudovít Markušovský, Ján Daniel Perlitzi

Prírodovedci, chemici, fyzici a matematici: Samuel Augustini ab Hortis, Ferdinand Filarszky, Fridrich Hazslinsky, Jur Hronec, Aurel Stodola
Otváracie hodiny: Lýceum
pondelok - piatok:
1. jún - 30. september - 9.00 - 16.00
pondelok - piatok:
1. október - 31. máj - 8.00 - 15.00
 
Fotogaléria osobnosti
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
Veková
kategória
1 osoba
Drevený
artikulárny kostol
a Nový kostol v
Kežmarku
Lyceálna knižnica v
Kežmarku
Dospelí a
dôchodcovia
3,- €
2,-€
Študenti
stredných a
vysokých škôl
2,-€
1,-€
Deti do 15 rokov,
ZŤP
1,5,-€
1,-€
Študenti
základných a
stredných škôl v
Kežmarku
0,50 €
0,50 €
Príplatok mimo
otváracích hodín
pre 1 osobu
  1,-€
  1,-€
Mimo otváracích hodín (no nie však v nedeľu) je možné nahlásiť skupinu (minimálny počet 15 ľudí) len písomne na adrese cirkevného zboru.
Poplatky za fotenie a filmovanie
Drevený artikulárny kostol
Nový kostol
Lyceálna knižnica
Komerčné fotenie 1 hodina
15,-€
15,-€
Komerčné filmovanie 1 hodina
  40,-€
40,-€
Komerčné filmovanie 1 deň
400,-€
400,-€