Čo je to diakonia ?

Slovo DIAKONIA pochádza z gréčtiny a znamená :

diakonia - služba
diakon - služobník
diakonisa - služobníčka


Slovo diakonia je odvodené od "dia" - cez a "konia" - prach, popol.Znak diakonie

Kríž - Ježiš za nás zomrel, vyslúžil nám spásu, my sami si nemôžeme kúpiť spásu. To je fakt. To všetko sa už stalo = minulý čas.

Okno - Kresťania vidia biedu vo svete. Svet vidí cez diakoniu kúsok cirkvi. My chceme ukázať kríž a korunu tým, ktorí sú vonku = prítomný čas.

Koruna - Ježiš žije, čaká na nás. Dáva nám víťazstvo. My sme kráľovské deti. To je fakt, to sa stane = budúci čas.Z histórie

Vznik ED ECAV je viazaný s rokom 1931, kedy bol založený Spolok slovenskej evanjelickej diakonie. Spolok šíril myšlienky diakonie, získal členstvo a hmotné prostriedky pre diakoniu, umožňoval výchovu a výcvik slovenských kandidátok diakonie a vydával časopis služba lásky. Do roku 1949 sa evanjelická diakonia  úspešne  rozvíjala v zboroch, nemocniciach, starobincoch a internátoch. V rokoch 1952 - 1956 bola diakonia nútene rozpustená. Budovy zabrala štátna správa, hnuteľný majetok cirkev rozpredala a diakonky stratili svoje zázemie. Slovenská evanjelická diakonia prestala existovať. Až po spoločenstvo politických zmenách v roku 1989 v cirkvi vznikol priestor pre službu blížnym v rozsahu, aký jej prislúcha.Naša súčasnosť

V našom cirkevnom zbore začala zborová diakonia svoju činnosť v roku 2002 na základe štatútu CZ. Poslaním zborovej diakonie ja poverenie od Pána Ježiša: stáť v Jeho službe- službou blížnemu, používať duchovné dary, ktorými sme boli obdarovaní, spolupracovať, ako údy jedného Tela, a tak osláviť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

V CZ osem sestier vykonáva návštevnú službu. Pravidelne prichádzajú do trinástich domácností. Podľa potrieb navštívených uskutočňujú pomoc pri drobných nákupoch, uprataní, zabezpečení iných služieb. Základným poslaním návštev je poskytnúť duchovné povzbudenie ľuďom, ktorým chýba spoločenstvo bratov a sestier, keď pre zdravotné problémy nemôžu prichádzať do chrámu Božieho.  Na stretnutiach si čítame z Božieho slova, posilňujeme sa modlitbami a spievame nábožné piesne, každé takéto stretnutie je duchovným obohatením navštívených i navštevujúcich. Na návštevy prichádzame aj k obyvateľom domova dôchodcov a každý druhý utorok v mesiaci sa tu konajú služby Božie. V advente, na Kajúcu nedeľu a v pôste organizuje ZD pre starších nedeľné popoludňajšie služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej v zborovej miestnosti. Po ich skončení je pripravené posedenie pri malom občerstvení, ktoré zabezpečujú sestry z cirkevného zboru. Zároveň pripravia aj drobné pozornosti napr. obrázky zo slamienok, dekoráciu k Veľkej noci, dekoračné sviečky alebo naposledy upiekli perníčky. Všetky tieto drobnosti pripravujú v kuchynke cirkevného zboru, tu sa tiež vytvára spoločenstvo, v ktorom vládne duch lásky Syna Božieho.                                                       
    
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk