Jeden znajstarších evanjelických cirkevných zborov na Slovensku.
Viac o našej histórii sa môžete dozvedieť práve na týchto stránkach.
V súčasnosti  pod cirkevný zbor Kežmarok patria fílie : Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Ľubica, Vrbov, Tvarožná a Žakovce.
Do územného obvodu cirkevného zboru patria ešte obce (diaspory): Malý Slavkov, Mlynčeky, Hradisko, Vlkovce, Vlková a Abráhamovce.
Počtom prihlásených členov aj s fíliami nie sme veľký cirkevný zbor. Tvorí ho okolo 800 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na nedeľných bohoslužbách a pri rôznych iných cirkevno-zborových aktivitách.
Budeme radi, kei sa stretneme na nede3ných bohoslu?bách, ?tvrtkových biblických hodinách, nede3nej besiedke pre deti, doraste, mláde?i, v zborovej diakonii, spevokole, na cvieení ?ien, mu?ov a podobne.
Kto sme?
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
* Internetová televízia ECAV
* Evanjelické služby Božie vysielané v médiách
ECAV v médiách:
* Náboženské vysielanie STV2
Biblia na internete
Bohoslužby- rozpis
Oznamy
Share
Share
Zborový list  04 /2018
Pripravujeme  kompletnú zmenu dizajnu web stránky.
Zároveň sa ospravedlňujeme za nefunkčnosť niektorých častí webu.
Tieto problémy budú pretrvávať do ukončenia rekonštrukcie.
12. - 18. marca 2018 sa uskutoční o 18:00 h. v auditóriu Evanjelického lýcea v Kežmarku (2. poschodie), Hviezdoslavova 18, satelitný prenos evanjelizácie ProChrist. Počas siedmych večerov nám poslúži zvesťou slova Božieho na tému: Kresťanské (apoštolské) vyznanie viery Ulrich Parzany.

16. marca 2018 sa uskutoční v Evanjelickom lýceu v Kežmarku, Hviezdoslavova 18, Biblická olympiáda Tatranského seniorátu, na ktorej si deti v štyroch kategóriách overia svoje biblické vedomosti, ktoré získali na hodinách náboženskej výchovy.

18. marca 2018 sa uskutoční o 14:30 h. v zborovej miestnosti Evanjelického lýcea v Kežmarku pôstne stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej. Srdečne pozývame všetkých dôchodcov. Ak by mal niekto problém s dopravou, prosíme vás oznámte to na farskom úrade na tel. čísle 052/452 22 42.

27. marca 2018 vás srdečne pozývame do auditória Evanjelického lýcea v Kežmarku o 18:00 h. na pašiové predstavenie komlóšskej mládeže (Maďarsko). Moderným spôsobom spracované utrpenie a smrť Ježiša Krista prostredníctvom tieňovej hry.

30. marca 2018  na Bielu sobotu sa uskutoční v Novom evanjelickom kostole organový koncert o 16:30 h.  venovaný J. S. Bachovi a výročiu jeho narodenia. Skladby od J. S. Bacha a jeho umeleckých kolegov zaznejú v podaní MUSICA TEMPORIS; organ, klavír: Marta Gáborová; spev: Lubomíra Dutková; violončelo: Matej Tkáč.

8. apríla 2018 sa uskutoční o 15:00 h. v spoločenskom dome CULTUS v Ľubici IV. detský ples, ktorý tohto roku bude venovaný biblickej postave kráľovnej ESTER. Srdečne pozývame všetky deti. Podmienkou účasti je prísť v šatách princa a princeznej. Vstupné: 2,- €. Nepremeškajte túto príležitosť, pretože sa hľadá kráľovná a kráľ, ktorým sa môžete stať aj vy.

20. - 22. apríla 2018 sa uskutoční v Medzinárodnom mládežníckom centre ICHTYS vo Veľkom Slavkove konfivíkendovka, na ktorú pozývame všetkých konfirmandov Tatranského seniorátu. Je pre nich pripravený bohatý program.

13. mája 2018 sa uskutoční o 19:00 h v Evanjelickom kostole vo Veľkej Lomnici charitatívny koncert, ktorého výťažok bude venovaný postihnutým ľuďom Podtatranského regiónu. Na koncerte sa nám predstaví česká speváčka Lucie Bílá.

20. mája 2018  sa uskutoční o 9:00 h. v Drevenom artikulárnom kostole slávnosť konfirmácie, na ktorú vás srdečne pozývame. Štyria konfirmandi vyznajú pred cirkevným zborom svoju vieru v Trojjediného Pána Boha a tak sa priznajú ku krstnej zmluve.
Rozpis služieb Božích 2018